1. OBECNÉ INFORMACE

Informace o nás

Společnost MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24715298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 168281 (dále jen „MultiSport“, „my“, „nám“) bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Proto vynakládáme veškerou péči, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Jaký je účel tohoto dokumentu?

Tento dokument (dále jen „Zásady soukromí“) stanoví právní základ pro námi prováděné zpracování osobních údajů, pravidla pro shromažďování, používání a další prováděné operace zpracování osobních údajů. Záměrem Zásad soukromí je také Vás informovat o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme. Společnost MultiSport používá Vaše osobní údaje pro účely uvedené v těchto Zásadách soukromí a případně pro další účely zde neuvedené, které Vám sdělí v jednotlivých případech.

Komu jsou určeny informace uvedené v tomto dokumentu?

Tento dokument je určen pro následující osoby:

 • naši klienti, partneři a další fyzické či právnické osoby s námi spolupracující, a to včetně případů, kdy spolupráce ještě nebyla formálně navázána (potenciální klienti, partneři a další spolupracující osoby), a případů, kdy spolupráce již byla ukončena (bývalí klienti, partneři a další spolupracující osoby), a dále pro případné členy statutárních orgánů, zaměstnance a jiné zástupce těchto osob
 • uchazeči o zaměstnání v naší společnosti
 • uživatelé karty MULTISPORT
 • návštěvníci našich webových stránek
 • další osoby shora neuvedené, jejichž osobní údaje bude naše společnost zpracovávat

Co to jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (např. jméno a příjmení, bydliště, emailová adresa, číslo karty MULTISPORT a údaje související s jejím využíváním, IP adresa návštěvníků našeho webu). Společnost MultiSport zpracovává osobní údaje pro různé účely. Právní základ pro zpracování osobních údajů, doba zpracování a uchovávání osobních údajů se mohou lišit v závislosti na účelu těchto operací.

Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. shromáždění, uložení, použití, analýza, předání, výmaz). Naším záměrem je zachovat transparentnost, pokud jde o právní základ a způsob zpracování osobních údajů. V souladu se svými zásadami shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pouze tehdy, když je to zapotřebí pro konkrétní účely a po nezbytnou dobu, a Vás žádáme, abyste nám své osobní údaje poskytli pouze v nezbytných případech.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a co to pro Vás znamená?

Společnost MultiSport sama určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů, a je tak ve vztahu k Vám v pozici správce Vašich osobních údajů. Rozhodujeme tak o tom, jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a jakými způsoby a proč (pro jaké účely) tak budeme činit.

V rozsahu námi prováděného zpracování jsme tak odpovědní za zákonnost zpracování Vašich osobních údajů a můžete se na nás obracet ohledně výkonu Vašich práv v této oblasti.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány společností MultiSport automatizovaným, popřípadě i manuálním způsobem. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů, tedy třetích osob, které jsme pověřili konkrétními zpracovatelskými operacemi.

Naše společnost učinila taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze její zaměstnanci a zpracovatelé, se kterými má uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti o veškerých osobních údajích, o nichž se dozvěděly při výkonu své činnosti.

Dochází na základě Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování nebo profilování způsobem, kterým jsou dotčena Vaše práva?

V naší společnosti nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Co pro nás znamená zabezpečení osobních údajů?

Společnost MultiSport přistupuje k zabezpečení údajů, které uchovává, velmi svědomitě a seriózně. Za tímto účelem jsme zavedli vhodné organizační a technické postupy a provádíme školení našich zaměstnanců zaměřená na ochranu osobních údajů, jejich důvěrnost a zabezpečení. Dále provádíme pravidelné kontroly zavedených bezpečnostních postupů, pokud jde o jejich dostatečnost ve vztahu k povaze a rozsahu osobních údajů, které zpracováváme.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Společnost MultiSport může sdílet Vaše osobní údaje s třetími osobami jako příjemci, resp. je těmto třetím osobám předat, pokud je pro takové sdělení (předání) dán některý z právních základů dle GDPR. Mezi tyto příjemce spadají i zpracovatelé, kteří provádějí zpracovatelské operace s Vašimi osobními údaji na základě pověření naší společnosti.

Konkrétně naše společnost může sdílet Vaše osobní údaje s následujícími příjemci, resp. příjemci následujících kategorií:

 • Naši partneři, kterými jsou provozovatelé sportovních a volnočasových zařízení, jejichž seznam je uveden na www.multisport.cz a jejichž služby využíváte na základě karty MULTISPORT. Partneři pak zejména ověřují Vaši totožnost ve svých centrech podle údajů vytištěných na kartě MULTISPORT a prostřednictvím našich zařízení (případně písemných formulářů) evidují údaje související s využíváním Vaší karty MULTISPORT. Tyto údaje pak využíváme zejména k fakturačním účelům.
 • Naši klienti, kterými jsou Vaši zaměstnavatelé (případně zaměstnavatele osoby, která Vás po dohodě s Vámi zapojila do programu MultiSport). S našimi klienty sdílíme údaje o tom, kteří konkrétní jejich zaměstnanci a případné další osoby mají být účastníky Programu MULTISPORT. S našimi klienty nesdílíme údaje o podrobnostech týkajících se využívání Vaší karty MULTISPORT.
 • Externí poradci, kterými jsou společnosti poskytující nám právní, konzultační, auditorské a jiné obdobné služby.
 • Externí dodavatelé, kteří z našeho pověření provádějí s Vašimi osobními údaji zpracovatelské operace. Konkrétně se jedná o společnosti, které zajišťující účetnictví, správu pohledávek, marketing a IT. Dále to jsou společnosti, které tisknou karty MULTISPORT, poskytovatelé dalších služeb dostupných v rámci Programu MultiSport, subjekty poskytující služby elektronických plateb, společnosti poskytující služby uživatelské podpory a propagující naše marketingové aktivity.
 • Orgány státní správy a jiné orgány veřejné moci, se kterými můžeme za určitých okolností stanovenými právními předpisy Vaše osobní údaje sdílet (např. finanční úřady, policie).

Vzhledem k tomu, že působíme jako jedna skupina, mohou být Vaše osobní údaje předávány následujícím společnostem:

 • Přímí obchodní partneři:
  • Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO
  • Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 00-844 Varšava, Plac Europejski 2, POLSKO
  • Benefit Systems spólka akcyjna, se sídlem 00-844 Varšava, Plac Europejski 2 , POLSKO

  Předem schválení subdodavatelé:

  • BMS sp. z o.o.,  Al. Słowiańska 10B, 01-695 Varšava, POLSKO
  • Primaris Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bukowińska 22B, 02-703 Varšava, POLSKO
  • Betacom S.A., ul. Połczyńska 31 A, 01-377 Varšava, POLSKO
  • Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, IRSKO
  • Sii Sp. z o.o., Al. Niepodległości 69, 02-626 Varšava, POLSKO

  Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pro které správce údajů udělil své povolení:

   1. Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States of America (EU-U.S. Privacy Shield Framework: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNLbAAO)
   2. Formstack, LLC, 11671 Lantern Road, Suite 300 Fishers, IN 46038, Spojené státy americké (EU-U.S. Privacy Shield Framework: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TVUtAAO

Jak nás můžete kontaktovat, abyste získali další informace o zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud v těchto Zásadách soukromí nenaleznete odpovědi na Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat kterýmkoliv z následujících způsobů:

 • dopisem zaslaným na adresu Multisport Benefit, s.r.o, Lomnického 1705/9, Praha 4, PSČ 140 00, obálku označte slovy „Osobní údaje”
 • emailem zaslaným na adresu dpo@multisport.cz
 • telefonem na čísle +420 220 188 700

Shora uvedené kontaktní údaje můžete rovněž využít při případný výkon Vašich práv jako subjektů osobních údajů vůči naší společnosti a dále, pokud si budete přát odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělený naší společnosti.

2. KONKRÉTNÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PRO KLIENTY, PARTNERY A DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY

Společnost MultiSport Vás tímto jako klienty, partnery a další spolupracující osoby informuje o zpracování Vašich osobních údajů prováděné námi jako správcem.

V Zásadách soukromí dále pracujeme s následujícími pojmy:

 • „Program MultiSport“ znamená souhrn produktů a služeb poskytovaných třetími osobami – Partnery, které společnost MultiSport umožňuje uživatelům Karet čerpat po dobu trvání smlouvy s Klientem. Aktuální seznam produktů a služeb zahrnutých v Programu MultiSport je uveřejněný na webových stránkách www.multisport.cz.
 • „Karta“ znamená kartu MULTISPORT vydanou společností MultiSport opravňující uživatele Karet k čerpání produktů a služeb v rámci Programu MultiSport.
 • „Klient“ znamená společnost, která poskytuje svým zaměstnancům benefit v podobě čerpání produktů a služeb v rámci Programu MultiSport prostřednictvím Karet.
 • „Partner“ znamená osobu provozující sportovní a/nebo relaxační zařízení, která spolupracuje se společností MultiSport a poskytuje jí v ujednaném rozsahu služby svých sportovních a/nebo relaxačních zařízení, resp. umožňuje uživatelům Karet tyto služby čerpat.

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali prostřednictvím různých komunikačních kanálů v závislosti na typu spolupráce s naší společností MultiSport. Pokud jste nám Vaše osobní údaje neposkytli přímo, obdrželi jsme je jedním z následujících způsobů:

 • od Partnera, Klienta a další spolupracující osoby, pro které jste činní (tj. jste statutárním orgánem, zaměstnancem či jiným zástupcem);
 • z webových stránek Partnera, Klienta a další spolupracující osoby, pro které jste činní, a dále z jiných veřejně dostupných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, aplikace ARES).

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je účel a právní základ takového zpracování a doba uchování osobních údajů?

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme, společně s uvedením účelu a právního základu takového zpracování. Dále uvádíme i informaci o době, po kterou jsou osobní údaje uchovány.

Kategorie osobních údajů Osobní údaje Účel zpracování Právní základ zpracování

(ve vztahu ke konkrétnímu účelu)

Doba uchování
 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje

 

 • údaje obchodní povahy

 

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa sídla
 • pozice v rámci Partnera, Klienta či další spolupracující osoby, resp. vztah k těmto osobám
 • telefonní kontakt
 • emailová adresa

 

 • informace o dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci

 

 • kontaktování a jednání o uzavření smlouvy
 • uzavření a plnění smlouvy a související komunikace
 • provádění vyúčtování a fakturace dle smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy

 

 • po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smlouvy
 • evidence a vymáhání případných pohledávek
 • uložení uzavřených smluv a související dokumentace a komunikace v elektronické a fyzické podobě
 • zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na vymáhání pohledávek a obhajobě našich práv
 • od ukončení smlouvy po dobu běhu příslušné promlčecí lhůty a dále po dobu jednoho roku
 • zpracování osobních údajů na účetních a daňových dokladech
 • uložení účetních a daňových dokladů v elektronické a fyzické podobě
 • zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti na základě daňových a účetních právních předpisů
 • po dobu stanovenou příslušnými právními přepisy
 • provádění přímého marketingu, který spočívá v propagaci a nabízení nových produktů či služeb naší společnosti
 • zasílání informací o nových službách a produktech
 • zlepšování kvality služeb prováděním průzkumů spokojenosti uživatelů prostřednictvím Vámi zvoleného komunikačního kanálu
 • zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na provádění přímého marketingu
 • po dobu trvání smlouvy a dále po dobu tří let od ukončení smlouvy
 • vedení identifikačních a kontaktních údajů v databázi pro účely kontaktování potenciálního Partnera, Klienta či další třetí osoby za účelem navázání spolupráce
 • vedení identifikačních a kontaktních údajů v databázi pro účely kontaktování potenciálního Partnera, Klienta či další třetí osoby za účelem obnovení spolupráce po ukončení smlouvy

 

 • zpracování na základě souhlasu (včetně např. poskytnutí kontaktních údajů emailem, předání vizitky s kontaktními údaji)
 • po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu
 • zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na zachování získaných základních identifikačních a kontaktních údajů
 • po dobu tří let od získání kontaktu
 • po dobu tří let od ukončení smlouvy

3. KONKRÉTNÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost MultiSport Vás tímto jako uchazeče o zaměstnání v naší společnosti informuje o zpracování Vašich osobních údajů prováděné námi jako správcem.

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali prostřednictvím různých komunikačních kanálů v závislosti na typu navázání kontaktu s naší společností. Pokud jste nám Vaše osobní údaje neposkytli přímo (např. prostřednictvím zaslaného životopisu, vyplněním formuláře na našich webových stránkách), obdrželi jsme je prostřednictvím personální agentury, které jste poskytli Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je účel a právní základ takového zpracování a doba uchování osobních údajů?

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme, společně s uvedení účelu a právního základu takového zpracování. Dále uvádíme i informaci o době, po kterou jsou osobní údaje uchovány.

Kategorie osobních údajů Osobní údaje Účel zpracování Právní základ zpracování

(ve vztahu ke konkrétnímu účelu)

Doba uchování
 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje

 

 

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • emailová adresa
 • telefonní kontakt
 • kontaktování za účelem oslovení s nabídkou pracovní pozice a účasti na pracovním pohovoru
 • informování o výsledku pracovního pohovoru
 • jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy
 • po dobu jednání o uzavření smlouvy
 • zpracování na základě souhlasu (včetně např. poskytnutí kontaktních údajů v rámci životopisu)
 • po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu
 • vedení základních identifikačních a kontaktních údajů v databázi odmítnutých uchazečů za účelem zabránění opakování přijímacího řízení
 • vedení základních identifikačních a kontaktních údajů v databázi odmítnutých uchazečů za účelem jejich oslovení v budoucnosti
 • zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na zajištění efektivity přijímacího řízení
 • po dobu tří let od získání údajů
 • zpracování na základě souhlasu uděleného neúspěšným uchazečem k jeho dalšímu možnému oslovení
 • po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu
 • údaje týkající se uchazeče uvedené v životopise či jiném dokumentu poskytnutém naší společnosti
 • údaje týkající se uchazeče sdělené uchazečem na pracovním pohovoru či jiným způsobem
 • dosažené vzdělání
 • pracovní zkušenosti
 • další informace o kvalifikaci uchazeče
 • vyhodnocení, zda společnost přijme uchazeče do pracovního či jiného obdobného poměru
 • zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy
 • po dobu jednání o uzavření smlouvy
 • údaje týkající se hodnocení uchazeče z naší strany
 • základní informace o posouzení vhodnosti uchazeče na danou pracovní pozici
 • vedení základních informací o výsledku přijímacího řízení pro účely jednání o uzavření a obsahu pracovní smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy
po dobu jednání o uzavření smlouvy

 

 • základní informace o důvodech, proč byl uchazeč vyhodnocen jako nevhodný na danou pracovní pozici
 • informace o tom, zda společnost může mít zájem na další spolupráci s odmítnutým uchazečem
 • vedení základních informací o důvodech odmítnutí uchazeče v databázi odmítnutých uchazečů za účelem zabránění opakování přijímacího řízení
 • zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na zajištění efektivity přijímacího řízení
 • po dobu tří let od získání údajů
 • vedení základních identifikačních a kontaktních údajů v databázi odmítnutých uchazečů za účelem jejich možného oslovení v budoucnosti
 • zpracování na základě souhlasu uděleného neúspěšným uchazečem k jeho dalšímu možnému oslovení
 • po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu

4. KONKRÉTNÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PRO UŽIVATELE KARTY MULTISPORT

Společnost MultiSport Vás tímto jako uživatele karty MULTISPORT informuje o zpracování Vašich osobních údajů prováděné námi jako správcem.

V Zásadách soukromí dále pracujeme s následujícími pojmy:

 • „Program MultiSport“ znamená souhrn produktů a služeb poskytovaných třetími osobami – Partnery, které společnost MultiSport umožňuje Uživatelům Karet čerpat po dobu trvání smlouvy s Klientem. Aktuální seznam produktů a služeb zahrnutých v Programu MultiSport je uveřejněný na webových stránkách www.multisport.cz.
 • „Klient“ znamená společnost, která poskytuje svým Zaměstnancům benefit v podobě čerpání produktů a služeb v rámci Programu MultiSport prostřednictvím Karet.
 • „Partner“ znamená osobu provozující sportovní a/nebo relaxační zařízení, která spolupracuje se společností MultiSport a poskytuje jí v ujednaném rozsahu služby svých sportovních a/nebo relaxačních zařízení (Partnerská zařízení), resp. umožňuje Uživatelům Karet tyto služby čerpat.
 • „Partnerské zařízení“ znamená sportovní a/nebo relaxační zařízení provozované Partnerem, jehož služby je Uživatel oprávněn čerpat na základě Karty. Aktuální seznam Partnerských zařízení je uveřejněný za webových stránkách www.multisport.cz.
 • „Karta“ znamená kartu MULTISPORT vydanou společností MultiSport opravňující Uživatele Karet k čerpání produktů a služeb v rámci Programu MultiSport, tj. k využívání služeb Partnerských zařízení.
 • „Seznam“ znamená jmenný seznam Uživatelů předaný Klientem společnosti MultiSport.
 • „Uživatel“ znamená Zaměstnance, Doprovodnou osobu nebo Dítě, využívající Kartu a kteří jsou oprávněni k čerpání produktů a služeb v rámci Programu MultiSport.
 • „Zaměstnanec“ znamená fyzickou osobu vykonávající pro Klienta práce v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo na základě jiné obdobné smlouvy, zejména smlouvy o poskytování služeb; a „Zaměstnanecká karta“ znamená kartu MULTISPORT vydanou Zaměstnanci.
 • „Doprovodná osoba“ znamená osobu blízkou Zaměstnanci ve smyslu definice obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvedenou na Seznamu, přičemž za Doprovodnou osobu se považuje i druh/družka Zaměstnance uvedená na Seznamu; a „Karta Doprovodné osoby“ znamená kartu MULTISPORT vydanou Doprovodné osobě.
 • „Dítě“ znamená dítě Zaměstnance mladší patnácti let uvedené na Seznamu; a „Dětská karta“ znamená kartu MULTISPORT vydanou Dítěti.
 • „Testovací karta“ znamená kartu MULTISPORT vydanou buď přímo Uživateli v rámci propagační akce společnosti MultiSport nebo potenciálnímu Klientovi za účelem jeho akvizice.

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali prostřednictvím různých komunikačních kanálů v závislosti na typu spolupráce s naší společností MultiSport. Vaše osobní údaje jsme obdrželi jedním z následujících způsobů:

 • Od Klienta, který s námi uzavřel smlouvu, na základě které jsou jeho zaměstnanci oprávněni se zapojit do Programu MultiSport prostřednictvím Karet, nebo vyjádřil zájem o testovací zapojení do tohoto programu prostřednictvím Testovacích karet. Pokud jste držitelem Zaměstnanecké karty, Vaše osobní údaje nám předal Váš zaměstnavatel, který se s Vámi dohodl na Vašem zapojení do Programu Multisport. Pokud jste držitelem Karty Doprovodné osoby, Vaše osobní údaje nám předal zaměstnavatel osoby, která se s Vámi dohodla na Vašem zapojení do Programu Multisport. Pokud jste držitelem Dětské karty, Vaše osobní údaje nám předal zaměstnavatel Vašeho rodiče či jiného zákonného zástupce.
 • Vaše osobní údaje jste nám poskytli přímo, případně je nám poskytla osoba, která se s Vámi dohodla na Vašem zapojení do Programu MultiSport (v případě Karty Doprovodné osoby), nebo Váš rodič či jiný zákonný zástupce (v případě Dětské karty) prostřednictvím IT systémů navržených zvláště pro tento účel (např. služba Formstack), a to v souvislosti se smlouvou, kterou s námi uzavřel Klient, na základě jsou jeho zaměstnanci oprávněni se zapojit do Programu MultiSport, nebo vyjádřil zájem o testovací zapojení do tohoto programu prostřednictvím Testovacích karet.
 • Vaše osobní údaje jste nám poskytli přímo na základě dohody mezi námi o Vašem zapojení do Programu Multisport prostřednictvím Testovací karty.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je účel a právní základ takového zpracování a doba uchování osobních údajů?

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme, společně s uvedením účelu a právního základu takového zpracování. Dále uvádíme i informaci o době, po kterou jsou osobní údaje uchovány.

Kategorie osobních údajů Osobní údaje Účel zpracování Právní základ zpracování

(ve vztahu ke konkrétnímu účelu)

Doba uchování
 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje sloužící k nepřímé identifikaci
 • údaje související s využíváním Karty
 • jméno a příjmení
 • datum narození (u Dítěte)
 • číslo Karty
 • název Klienta (Vašeho zaměstnavatele)
 • četnost využívání Karty (datum a čas využití), navštívená Partnerská zařízení, zvolené služby
 • umožnění realizace Programu MultiSport, využívání sjednaných nepeněžitých sportovních benefitů, vydání Karty a správy jejího životního cyklu
 • výkazy a fakturace služeb čerpaných Uživatelem Karty v Partnerských zařízeních
 • provádění zúčtování a plnění smlouvy uzavřené s Klientem
 • potřeba ověření totožnosti Uživatele v Partnerských zařízeních
 • vedení účtu v on-line platformě
 • zaslání informací Uživateli ohledně podmínek používání Karty
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

 

 

 

 • po celou dobu plnění smlouvy (členství Uživatele v Programu MultiSport)
 • provádění analýzy a shromažďování statistických údajů za účelem rozšíření rozsahu našich služeb a zlepšení dostupnosti Partnerských zařízení
 • provádění přímého marketingu spočívajícího v nabízení nových produktů či služeb naší společností
 • zlepšování kvality služeb prováděním průzkumů spokojenosti Uživatelů prostřednictvím Vámi zvoleného komunikačního kanálu;
 • potřeba zamezení podvodům a zneužívání Karty (zejména s ohledem na její nepřenositelnost)
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů
 • po dobu trvání členství Uživatele v Programu Multisport
 • výkazy a fakturace služeb čerpaných Uživatelem Karty v Partnerských zařízeních
 • plnění právní povinnosti uložené nám daňovými a účetními předpisy
 • po dobu a v rozsahu, které stanoví příslušné právní předpisy
 • evidence a vymáhání případných pohledávek
 • evidence údajů spojených s užíváním Karet
 • zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na vymáhání pohledávek a obhajobě našich práv
 • od ukončení plnění smlouvy (členství Uživatele v Programu MultiSport) po dobu běhu příslušné promlčecí lhůty a dále po dobu jednoho roku
 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • jméno a příjmení
 • číslo Karty
 • název Klienta (Vašeho zaměstnavatele)
 • emailová adresa
 • telefonní kontakt
 • pořádání soutěží a propagačních kampaní, jichž se můžete zúčastnit
 • informování Vás o akcích, které pořádáme, nabídky našich dalších služeb, připomínání důležitých informací, které mají vliv na poskytování služeb z naší strany (informační bulletiny)
 • poskytování služeb souvisejících s využíváním Programu MultiSport (včetně zákaznické podpory, oznámení a stížností)
 • zpracování na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely
 • po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu

5. KONKRÉTNÍ INFORMACE KE ZPRACOVÁVANÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PRO NÁVŠTĚVNÍKY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Společnost MultiSport Vás tímto jako návštěvníky našich webových stránek na adrese www.multisport.cz informuje o zpracování Vašich osobních údajů prováděné námi jako správcem.

Jakým způsobem získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím našich webových stránek (např. prostřednictvím sledovacích pixelů) a souborů cookies uložených ve Vašich zařízeních (zejm. počítačích a mobilních telefonech). Na využívání souborů cookies společností MultiSport se vztahují zvláštní zásady soukromí dostupné na našich webových stránkách na adrese www.multisport.cz/zasady-cookies.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Jaký je účel a právní základ takového zpracování a doba uchování osobních údajů?

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme, společně s uvedení účelu a právního základu takového zpracování. Dále uvádíme i informaci o době, po kterou jsou osobní údaje uchovány.

Kategorie osobních údajů Osobní údaje Účel zpracování Právní základ zpracování

(ve vztahu ke konkrétnímu účelu)

Doba uchování
 • údaje o návštěvách našich webových stránek
 • IP adresa zařízení návštěvníka
 • identifikační čísla mobilních zařízení návštěvníka
 • osobní údaje obsažené v souborech cookies ukládaných v zařízení konečných uživatelů (návštěvníků) určené k používání našich webových stránek
 • získávání informací o návštěvnících našich webových stránek za účelem jejich vylepšení a optimalizace a personalizace obsahu dle preferencí uživatele
 • získávání informací o návštěvnících našich webových stránek za účelem vylepšení našich služeb
 • evidence návštěv našich webových stránek pro statistické a analytické účely
 • marketing a propagace našich služeb
 • zpracování je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu na dosažení uvedených účelů
 • až po dobu jednoho roku ode dne získání údajů
 • zpracování na základě souhlasu uděleného návštěvníkem webu (pokud je vyžadován)
 • po dobu, na kterou byl souhlas udělen, jinak po dobu tří let nebo do odvolání souhlasu

6. SPOLEČNÉ INFORMACE K VAŠIM PRÁVŮM V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaká máte práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji, které zpracováváme?

Se zpracováním Vašich osobních údajů souvisejí následující práva založená příslušnými právními předpisy (zejm. GDPR), která můžete za stanovených podmínek kdykoliv uplatnit tím, že nás budete kontaktovat kterýmkoliv ze způsobů uvedených v části 1 (Obecné informace) těchto Zásad soukromí. Konkrétní podmínky, za kterých lze níže uvedená práva uplatňovat jsou dále stanoveny v GDPR.

Na Vaše žádosti o výkon níže uvedených práv budeme reagovat v zákonných lhůtách.

Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva

Povinnosti odpovídající těmto Vašim právům plníme vůči Vám prostřednictvím těchto Zásad soukromí, případně prostřednictvím dalších informačních a komunikačních kanálů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které uchováváme jako správce údajů.

Máte právo požadovat po naší společnosti, aby Vám sdělila informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud naše společnost Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo obdržet o jejich zpracování zejména tyto informace: kategorie zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování, doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny.

Na Vaši žádost Vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Máte právo požadovat opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že o Vás naše společnost zpracovává nesprávné nebo neúplné osobní údaje.

Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete kdykoliv aktualizovat. V závislosti na účelu zpracování lze změny provést v souladu se smluvními podmínkami služby, kterou využíváte, nebo způsobem uvedeným výše.

Pokud od Vás obdržíme oznámení, že některé osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, již nejsou aktuální, opravíme tyto osobní údaje na základě Vašich informací, a to za předpokladu, že je změnu možné provést. Aktualizace údajů může trvat až 48 hodin, což souvisí s technickými podmínkami našich systémů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Chcete-li odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí nás kontaktovat některým ze způsobů uvedených v těch Zásadách soukromí výše.

Chcete-li zrušit odběr informačního bulletinu, klikněte na odkaz pro zrušení odběru v emailové zprávě, kterou jsme Vám zaslali. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů předcházející takovému zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V jakých případech můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů?

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to pokud:

 • probíhá zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu a vznesete námitku proti takovému zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace; nebo
 • jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu (např. v případě zasílání obchodních sdělení).

Právo na omezení zpracování

Máte právo od naší společnosti požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

 • zpracovávané osobní údaje nejsou přesné;
 • zpracování je protiprávní;
 • zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • vznesete námitku proti zpracování.

V takovém případě nebudeme nadále Vaše osobní údaje zpracovávat, případně jejich zpracování omezíme, dokud nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo nezbytnost zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu našich práv.

Právo na přenositelnost údajů

Zpracovává-li naše společnost Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, a zároveň jedná-li se zpracování automatizované, máte právo od nás získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Své osobní údaje můžete rovněž předat jinému správci údajů, případně nás můžete požádat, abychom je předali jinému správci údajů my. Můžeme tak ovšem učinit pouze v případě, že je předání údajů technicky proveditelné a že druhý správce souhlasí s jejich přijetím.

Právo na výmaz osobních údajů

Na žádost Vaše osobní údaje vymažeme v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
 • odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracováváme osobní údaje, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;
 • vznesete oprávněnou námitku proti jejich zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu naší společností;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně; nebo
 • osobní údaje musí být vymazány podle právních předpisů.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Úřadem provádějícím dozor nad zpracováním osobních údajů prováděným společností MultiSport je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD SOUKROMÍ

Tyto Zásady soukromí budeme pravidelně kontrolovat a aktualizovat v souvislosti se změnami příslušných právních předpisů, změnami rozsahu námi prováděného zpracování osobních údajů a s naším úsilím o zlepšování úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a kvality našich služeb.

Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla dne 25. května 2018.